Gastro Karlín

Chutné obědy rychle na stole
Denní menu

Rezervujte si oběd

Pravidla objednávání obědů

 • Možné jen pro vlastníky platebních karet „Gastro Karlín“.
 • Při prvém přihlášení si změňte heslo! Za zneužití objednávky nesete zodpovědnost.
 • Objednávat můžete až na pět dní dopředu, dle nabídky ve formuláři rezervací.
 • Pro objednávku musíte mít na kartě dostatečný kredit.
 • Do uzávěrky objednávání můžete svoji rezervaci libovolně měnit, tedy i rušit.
 • Poslední objednávku a změnu můžete uskutečnit do 13:00 předchozí den.
 • V 13:00 je uzavřeno objednávání na druhý den, zadaná objednávka na tento den je platná a nelze ji již měnit.
 • Cena platně objednaného jídla vám bude odečtena z kreditu na kartě.

Pořiďte si Gastro kartu

Jaké jsou hlavní výhody karty?

Každé desáté jídlo jen za 49 Kč a možnost rezervace obědů online.

Jak kartu získat?

Vyplníte online formulář pro získání platební karty Gastro. Přečtete si a odsouhlasíte podmínky pro její vydání a používání. Kartu si budete moci následující pracovní den vyzvednout na pokladně.

K čemu karta slouží?

Karta slouží pro bezhotovostní placení jídel a dalšího zboží v provozovně GASTRO Karlín s.r.o. Ke kartě je veden účet, ze kterého se odečítají částky za odebrané zboží. Kladný zůstatek na účtu udržuje držitel karty vkládáním hotovosti.

Jak kartu nabít?

Vklad na účet se provádí u pokladny. Je možné ho uskutečnit bankovkami, ale i stravovacími poukázkami Tiket Restaurant, Sodexho Pass a Cheque Dejeneuer. Minimální vklad na kartu je 400 Kč. Kartu je možné také dobít bankovní kartou nebo stravenkovou kartou. Minimální vklad přes platební terminál je 500 Kč.

Objednávka karty Gastro Karlín

Máte zájem o online rezervace obědů?

Souhlas s podmínkami

Podmínky používaní karty Gastro Karlín
GASTRO Karlín s.r.o. poskytne majiteli platební karty finanční výhody, které se řídí platným ceníkem.

GASTRO Karlín s.r.o. má právo neposkytnout službu v případě nedostatku finančních prostředků na účtu.

Záloha na kartu je 50 Kč. S ukončením dohody a odevzdáním nepoškozené karty bude záloha vrácena. Karta je vlastnictvím GASTRO Karlín s.r.o.

Ztrátu nebo odcizení karty oznámí držitel karty neprodleně společnosti. Současně požádá o její zablokování, které může uskutečnit osobně v provozovně, nebo telefonicky na č. 222 314 140 nebo 777 617 207. Aktuální čísla telefonů jsou oznámena na vývěsce v provozovně GASTRO Karlín a na internetové adrese www.gastrokarlin.cz.

Držitel karty odpovídá za škody, které vznikly ztrátou nebo odcizením karty, a kterým společnost nemohla zabránit. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Dohoda zaniká:

 • Výpovědí držitele karty. Držiteli karty bude neprodleně vyplacen zůstatek na účtu. V případě trvání dohody méně než 20 pracovních dní, si bude společnost účtovat manipulační poplatek 30,- Kč.
 • Výpovědí GASTRO Karlín s.r.o. Držiteli karty bude neprodleně vyplacen zůstatek na účtu.
 • Není-li s kartou manipulováno déle než jeden rok.

Osobní informace o držiteli karty slouží společnosti výhradně pro zablokování a odblokování konta v případě ztráty karty. Dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích a oba mají platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom výtisku. Tato dohoda nabývá účinnosti předáním platební karty a zaplacením zálohy na tuto kartu.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „ GDPR”) je Gastro Karlín Praha s.r.o. se sídlem Křižíkova 123/69, Praha 8 Karlín, IČO:45276218 dále jen: „ správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Křižíkova 123/69, Praha 8, 186 00
  email: jidelna@gastrokarlin.cz
  telefon: 222 314 140
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, bezpečnostní trezor, uzamčený elektronický soubor
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

O nás

Menu v jídelně od 149 Kč.

Do 5 minut jídlo na stole.

Každé desáté jídlo za 49 Kč.

Na výběr 7 jídel denně.

Jsme rodinná společnost, která provozuje jídelnu GASTRO Karlín a samoobslužnou restauraci Minutka. Patříme k oblíbeným místům v Karlíně, kde se dobře, rychle a levně najíte.

Od pondělí do pátku pro vás připravujeme polední nabídku z čerstvých a kvalitních surovin. Žádné polotovary, instantní směsi jako bramborovou kaši z prášku u nás nečekejte. Zaměřujeme se hlavně na tradiční česká jídla.

V restauraci Minutka pro vás připravujeme kvalitní steaky na otevřeném grilu přímo před vámi. Dovážíme pro vás čerstvé ryby a denně vám připravujeme zeleninové saláty. Nabízíme točenou Kofolu. Při pěkném počasí můžete posedět na naší zahrádce.

Rozvoz obědů

Dovoz teplých jídel v termonádobách. Obědy zavezeme do sídla vaší společnosti teplé uchované v nerezových gastro nádobách uložených v plastových termoportech.

Dovoz šokově zchlazených jídel. Jídlo dovezeme do vaší společnosti šokově zchlazené. Dovoz chlazených jídel vyžaduje vhodné technologické zařízení k jeho uchování (lednice, chladící box) a zařízení na jeho regeneraci (konvektomat, mikrovlnná trouba). Při teplotě do 3°C mají šokově chlazená jídla trvanlivost 5 dní.

Objednávka se provádí nejméně den dopředu, a to telefonicky nebo písemně. Podmínkou dovozu jídel je minimální denní odběr 30 obědů. Denní nabídka: polévka, 5 druhů jídel, čaj, zeleninové saláty. Způsob úhrady: dle dohody (hotově, převodem, měsíčně či týdně).

Stravování zaměstnanců

Společnostem v blízkosti naší provozovny v Křižíkově ulici na Praze 8 nabízíme zajištění stravování zaměstnanců v prostorách naší jídelny a restaurace.

Zaměstnancům smluvních organizací vystavujeme platební kartu společnosti, pomocí které jsou obědy odebírány. Odběr obědů je účtován podle požadavků jednotlivých společností.

Organizacím všech velikostí vedeme evidenci závodního stravování včetně různých dotací, příspěvků, způsobů placení a vyúčtování. Společnosti neplatí žádné zprostředkovatelské poplatky.

Kontakt

Gastro Karlín Praha
Křižíkova 123/69
186 00 Praha 8
www.gastrokarlin.cz
Jídelna Gastro Karlín 
kancelář
+420 222 314 140
jidelna@gastrokarlin.cz
Šéfkuchař
Jaroslav Panáček
+420 777 662 702
jaroslav.panacek@gastrokarlin.cz
Jednatelé společnosti
Ing. Karel Vízek
Ing. Jiří Vízek
Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.